Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://digitaltraining04.insete.gr/.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη), Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων[1] όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. ,
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Αριθμός ΜητρώουΑσφαλισμένου του υποψήφιου.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση e-banking) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ (την οποία ο αιτών θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), ότι
  • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, και
  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το http://www.gov.gr γίνονται δεκτές ΥΔ που έχουν επικυρωθεί από αρμόδιες αρχές (ΚΕΠ κλπ). Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν είναι επικυρωμένες είτε φυσικά, είτε ψηφιακά.

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού καθώς και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής

Κατά την 1η ημέρα Συμβουλευτικής, πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://digitaltraining04.insete.gr/, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής). Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι:

 • Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ) ότι δεν συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση καιΔια Βίου Μάθησης ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος και ότι κατά την ημερομηνία εισόδου στην πράξη είναι έως και 29 ετών (δηλαδή αφορά και αυτούς που έχουνσυμπληρώσει το 29ο και διανύουν το 30ο έτος). Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το http://www.gov.gr γίνονται δεκτές ΥΔ που έχουν επικυρωθεί από αρμόδιες αρχές (ΚΕΠ κλπ). Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν είναι επικυρωμένες είτε φυσικά, είτε ψηφιακά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 α) για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

 β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων  στην Πράξη και

 γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν διαχείριση αυτής σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του  Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ».

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος της πράξης αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ως «υπο-εκτελών την επεξεργασία».

Τα δεδομένα τηρούνται  εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην προστασία τους εδώ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιλογής σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τόσο κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής σας,

Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΙΝΣΕΤΕ) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.


[1] Ενδεικτικά o Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ) περιέχει ΑΜΚΑ και ΑΜΑ